12ewew        

KONKUS Z ICE WATCH!

By  |  0 Comments

KONKURS

Zadanie konkursowe za co lubisz wiosnę?

Najbardziej kreatywna odpowiedz wygrywa!

KONKURS

Load More

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wiosenny Konkurs Ice-Watch i SHEMAG.

2. Organizatorem Konkursu jest PHU Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 ; NIP: 5261032125

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firmaPHU Jubiler Sp. z o.oproducent zegarków.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie

  1. SHEMAG.pli na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/SHEMAGpl/?ref=ts&fref=ts

w dniach 21 marca -24 marca 2017 roku(do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowegolub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: zegarek Ice-Watch, ICE time, o wartości 590 zł.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profiluhttps://www.facebook.com/SHEMAGpl/?ref=ts&fref=tszamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat:

Za co lubisz wiosnę?.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres ewelina@shemag.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Jubiler na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych odprzesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Jubiler.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.SHEMAG.pl

 

Comments

comments

Joanna

Doktor UWr PR & Brand Management, Corporate Identity and Communications Design.

You must be logged in to post a comment Login

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com